Bộ công cụ Earthquake Warning California
Dành cho các cơ quan vận chuyển

Thm ha có th xy ra bt c lúc nào, mà có rt ít cnh báo. Tuy nhiên, công ngh đã xut hin đ có th giúp gim thiu thit hi cho cơ s h tng và thm chí cu mng người.

 

Tháng 10 này, Văn phòng Dch v Khn cp (Cal OES) ca Thng đc California khuyến khích các t chc vn ti và nhân viên ca h tìm hiu v công ngh cnh báo đng đt mi nht, có th đưa ra cnh báo sm trước khi rung chn xy ra. Hot đng này bao gm:

 

 • Ti xung ng dng min phí MyShake App (t Google Play hoc Apple App Store);
 • Bt các dch v đnh v đ cho phép ng dng MyShake App kết ni vi các cm biến mt đt được thiết kế đ cung cp cnh báo sm trước khi rung chn xy ra; và
 • Chia s thông tin v ng dng MyShake App vi nhân viên, khách hàng và nhà cung cp đang sng hoc làm vic California đ giúp h gi an toàn trong trn đng đt tiếp theo.

 

ng dng MyShake App s phát cnh báo đi vi nhng đng đt có cường đ 4,5 tr lên. Đi vi nhng trn đng đt có cường đ 5,0 tr lên, ng dng s phát Cnh báo Khn cp Không dây (các tin nhn khn cp dng văn bn). Các cnh báo hin s dng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tùy vào cài đt trên đin thoi di đng ca người dùng.

 

Cal OES cũng khuyến khích các t chc tham gia chương trình din tp Great California ShakeOut hng năm và năm nay, s kin s din ra vào ngày 21 tháng 10 sp ti. Đ chun b cho chương trình din tp ng phó vi đng đt, Cal OES khuyến khích các t chc và nhân viên ca h ti xung và bt ng dng min phí MyShake App. Chương trình din tp nên đưa vào ni dung v nhng cách thc tt nht đ thc hin các bin pháp bo v phù hp vi ngành, bao gm trên đường đi, ngoài thc đa hoc trong văn phòng.

 

Đ đăng ký chương trình din tp Great California ShakeOut năm 2021, vui lòng truy cp www.shakeout.org/california.

 

Cách sử dụng Tài nguyên trong Bộ công cụ dành cho ngành Vận tải

B công c này được thiết kế đ giúp các t chc vn ti d dàng chia s thông tin v các tài nguyên cnh báo đng đt vi khách hàng, nhân viên, nhà cung cp và nhng người khác. Các b công c được thiết kế riêng cho nhng ngành khác (y tế, giáo dc, v.v.) có ti earthquake.ca.gov/get-prepared. Tt c các b công c theo ngành đu s dng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung (gin th và phn th), tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Vit.

 

B công c này cha các tài nguyên dành cho t chc vn ti sau đây đ qung bá Earthquake Warning California:

 

 • Ni dung dành cho bn tin đ dùng cho email, thư hoc các kênh truyn thông khác;
 • Tin nhn trên mng xã hi đ h tr hình nh trên các kênh mng xã hi; và
 • Hình nh trên mng xã hi đ giúp bài đăng bt mt hơn.

 

Ngoài nhng tài nguyên dưới đây, Cal OES khuyến khích các t chc chia s các mo quan trng dành riêng cho lĩnh vc vn ti đ giúp gim nh thit hi và đm bo công tác liên lc có th hot đng tr li sm nht có th. H có th chia s các mo như cách thc hin an toàn các bin pháp bo v trong trn đng đt khi đang lái xe, đi phương tin công cng hoc ch đi trm trung chuyn.

 

Đ biết thêm thông tin và tài nguyên v Earthquake Warning California hoc đ đăng ký nhn bn tin t Earthquake Warning California, vui lòng truy cp earthquake.ca.gov.

 

Đ tìm hiu thêm v ng dng MyShake App và Earthquake Warning California, vui lòng truy cp earthquake.ca.gov.

 

Nội dung dành cho Bản tin

Ni dung sau có th được sao chép/dán và điu chnh cho phù hp vi email, bn tin hoc các phương thc giao tiếp khác mà t chc ca bn s dng. Hãy nh cung cp tên t chc vào nơi được ch đnh.

 

Ti California, các thm ha t nhiên có th xy ra bt c lúc nào mà có rt ít cnh báo và đng đt không phi là chuyn có xy ra hay không, mà là khi nào s xy ra. Vic chun b trước và trin khai các tài nguyên giúp đm bo an toàn trong trường hp đng đt có th giúp to ra s khác bit ln khi đng đt xy ra.

 

Năm 2020, California tr thành tiu bang đu tiên s dng h thng cnh báo đng đt toàn bang, hin có tên Earthquake Warning California. Người dân California có th tìm thy các tài liu, tài nguyên và tin tc mi nht liên quan đến h thng cnh báo đng đt đu tiên ca c nước được cung cp rng rãi cho người dân trên toàn tiu bang trên trang web earthquake.ca.gov.

 

Đ thc hin công tác chun b, Cal OES khuyến khích người dân tham gia chương trình din tp Great California ShakeOut hng năm và năm nay, s kin s din ra vào ngày 21 tháng 10 sp ti. Cal OES cũng khuyến khích người dân ti xung và bt ng dng MyShake App (min phí trên Apple App StoreGoogle Play cho thiết b di đng). Nếu bn nhn được cnh báo t MyShake, hãy luôn phn ng vi gi đnh rng rung chn sp xy ra và thc hin các bin pháp bo v như CÚI THP, CHE CHN và BÁM CHT.

 

[Name of Your Organization] s tham gia chương trình din tp Great ShakeOut bng cách [insert description of how your organization will be participating in the drill].

 

Đ đăng ký chương trình din tp Great California ShakeOut năm 2021, vui lòng truy cp www.shakeout.org/california.

 

Hãy nh rng, khi ng dng MyShake App phát cnh báo, hãy luôn phn ng vi gi đnh rng rung chn sp xy ra. Nếu thy cnh báo khi đang lái xe, hãy tt vào l đường mt cách an toàn, tt máy và kéo phanh dng đ xe. Tránh đ xe dưới gm cu vượt, gm cu hoc đường dây đin. Che chn c và đu bng cánh tay.

 

Nếu đang đi phương tin công cng, hãy gi nguyên v trí, bám cht, đng thi bo v đu và c bng cánh tay. Nếu đang nhà ga hoc bến xe buýt, hãy cúi thp xung đt, dùng cánh tay che đu và c, đng thi bám cht.

 

[Insert information about any automated safety features your transportation sector uses in the event of an earthquake that you want to include here. Otherwise, remove.]

 

Thông tin thêm v Earthquake Warning California

 

Cnh báo đng đt được gi ti người dân ti California theo ba cách chính min phí:

 

 • ng dng MyShake Appng dng gi cnh báo đến người dùng thiết b di đng. Người dùng s nhn được cnh báo đng đt trong khu vc ca h đi vi các trn đng đt d kiến có cường đ 4,5 tr lên. ng dng có trên Apple App Store hoc Google Play đ ti xung và hin s dng c tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Vi ng dng MyShake App, người dùng có th ly được thông tin có giá tr v mc đ rung chn mà mi người cm nhn được cũng như chia s thông tin v thit hi sau trn đng đt. Người dùng phi bt các dch v đnh v thì mi nhn được cnh báo đng đt.
 • Cnh báo Đng đt Android được t đng tích hp trong tt c các đin thoi Android mi và cp nht được s dng ti California. Người dùng Android s nhn được cnh báo đi vi các đng đt d kiến có cường đ 4,5 tr lên trong khu vc ca h. Cnh báo Đng đt Android s dng v trí chung ca đin thoi đ xác đnh đin thoi nào s nhn được cnh báo. Người dùng phi bt các dch v đnh v thì mi nhn được cnh báo đng đt.
 • Cnh báo Khn cp Không dây (WEA) là các tin nhn dng văn bn bng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được gi đến các thiết b di đng có chc năng WEA trong nhng tình hung khn cp. WEA có th được gi bi các nhân viên an toàn công cng ca tiu bang và đa phương, Cơ quan Thi tiết Quc gia, Trung tâm Quc gia v Tr em Mt tích và B bóc lt hoc Văn phòng Tng thng Hoa Kỳ. Các thiết b di đng có chc năng WEA s gi cnh báo đng đt đi vi các trn đng đt d kiến có cường đ 5,0 tr lên. Vì lý do này, Cal OES khuyến khích người dùng di đng s dng ng dng MyShake App ngoài WEA.

 

Khi bn nhn được cnh báo đng đt hoc bt đu cm thy rung chn, hãy nh thc hin bin pháp bo v, chng hn như cúi thp, che chn và bám cht cho đến khi rung chn dng li. Khi tìm cách che chn, hãy đm bo toàn thân ca bn bên dưới mt chiếc bàn chc chn, hoc nm xung gn mt bc tường trong nhà hay đ ni tht thp nào đó mà s không rơi đ vào người bn. Khi đang lái xe, hãy tt vào l đường mt cách an toàn và kéo phanh dng đ xe. Hãy nh tránh xa ca s, đ kính, cu vượt, đường dây đin hoc các đ vt có th rơi đ vào bn.

 

Đ tìm hiu thêm v Earthquake Warning California, ng dng MyShake App hoc các tài nguyên cnh báo đng đt khác, vui lòng truy cp earthquake.ca.gov.

Bài đăng trên Mạng Xã hội

Ni dung sau có th được thiết kế và sao chép/dán ti các kênh mng xã hi đ khuyến khích người theo dõi ti xung ng dng MyShake App và tìm hiu v Earthquake Warning California. Bn cũng có th gn th Cal OES trong bài đăng ca mình (Twitter: @Cal_OES / Facebook: @CaliforniaOES).

 

 • #Bncóbiết – #MyShakeApp được thiết kế đ phát cnh báo đi vi các trn #đngđt có cường đ 4,5 tr lên? Ti xung ng dng min phí này t Apple App Store hoc Google Play.
 • [Org handle] t hào được tham gia chương trình din tp Great #California #ShakeOut năm nay vào ngày 21 tháng 10. Hãy ti xung ng dng min phí #MyShakeApp ngay hôm nay trên Apple App Store hoc Google Play.
 • Bn đang trên đường khi #MyShakeApp gi cnh báo #đngđt? Hãy tt xe vào l đường mt cách an toàn, tt máy và kéo phanh dng đ xe, tránh đ xe bên dưới gm cu, đường dây đin hoc nhng th khác có th rơi xung. Tìm hiu thêm ti earthquake.ca.gov
 • Bn đang đi phương tin công cng khi #MyShakeApp gi cnh báo #đngđt? Hãy gi nguyên v trí, bám cht, đng thi bo v đu và c bng cánh tay. Nếu đang nhà ga hoc bến xe buýt, hãy cúi thp, che chn và bám cht. Tìm hiu thêm ti earthquake.ca.gov

 

Hình ảnh trên các kênh mạng xã hội

Nhng hình nh sau được đnh c đ dùng cho Twitter (1200 x 675 pixel). Nếu bn mun kích c nh khác, vui lòng gi email ti earthquakeinfo@caloes.ca.gov.

Nhấp chuột phải vào một hình ảnh ở trên để lưu nó hoặc nhấp vào nó để phóng to nó.

Videos

Nhấp vào biểu tượng trên cùng bên phải để hiển thị danh sách phát video