Earthquake Warning California
dành cho ngành Giáo dục Mầm non-Lớp 12

Thm ha có th xy ra bt c lúc nào, mà có rt ít cnh báo. Vi các cơ s giáo dc ca California, đng đt không phi là chuyn có xy ra hay không, mà khi nào s xy ra. Tuy nhiên, công ngh đã xut hin đ có th giúp gim thiu thit hi cho cơ s h tng và thm chí cu mng người.

 

Các cơ s giáo dc có th đóng vai trò chính trong vic tr giúp nhng người khác chun b phù hp cho đt đng đt ln tiếp theo. Giúp nhng người khác hiu rõ tm quan trng ca vic chun b sn sàng cho đng đt có th gim s người b thương vong trong trn đng đt, và giúp phc hi nhanh chóng cho mt California kiên cường.

 

Tháng 10 này, Văn phòng Dch v Khn cp ca Thng đc California (Cal OES) khuyến khích các cng đng tìm hiu v công ngh cnh báo đng đt mi nht, có th đưa ra cnh báo sm trước khi rung chn xy ra. Hot đng này bao gm:

 

 • Ti xung ng dng min phí MyShake App (t Google Play hoc Apple App Store);
 • Bt các dch v v trí đ cho phép ng dng kết ni vi các cm biến mt đt được thiết kế đ cung cp cnh báo sm trước khi rung chn xy ra; và
 • Chia s thông tin v ng dng MyShake App vi nhân viên, hc sinh, gia đình, tình nguyn viên và nhng người khác đang tham d, làm vic hoc đến thăm cơ s đ giúp h gi an toàn trong trn đng đt tiếp theo.

 

ng dng MyShake App s phát cnh báo đi vi nhng đng đt có cường đ 4,5 tr lên. Đi vi nhng trn đng đt có cường đ 5,0 tr lên, ng dng s phát Cnh báo Khn cp Không dây (các tin nhn khn cp dng văn bn). Các cnh báo hin s dng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tùy vào cài đt trên đin thoi di đng ca người dùng.

 

Cal OES cũng khuyến khích các trường tham gia chương trình din tp Great California ShakeOut hng năm và năm nay, s kin s din ra vào ngày 21 tháng 10 sp ti. Đ thc hin chương trình din tp ng phó đng đt, Cal OES khuyến khích người dân ti xung và bt ng dng min phí MyShake App.

 

Đ đăng ký chương trình din tp Great California ShakeOut năm 2021, vui lòng truy cp www.shakeout.org/california.

 

Cách Sử dụng Tài nguyên trong Bộ Công cụ Earthquake Warning California dành cho ngành Giáo dục Mầm non – Lớp 12

B công c này được thiết kế đ giúp người dùng d dàng chia s thông tin v các tài nguyên cnh báo đng đt vi nhân viên, hc sinh, gia đình, tình nguyn viên và nhng người khác trong toàn hc khu. B công c này s dng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung (gin th và phn th), tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Vit ti đa ch earthquake.ca.gov/get-prepared.

 

B công c này cha các tài nguyên sau đ giúp qung bá h thng Earthquake Warning California đến công chúng.

 

 • Ni dung dành cho bn tin đ dùng cho email, thư hoc các kênh truyn thông khác;
 • Tin nhn trên mng xã hi đ h tr hình nh trên các kênh mng xã hi; và
 • Hình nh trên mng xã hi đ giúp bài đăng bt mt hơn.

 

Khi nhn được cnh báo đng đt t bt kỳ ngun nào, các cá nhân cn phi nhanh chóng thc hin các bin pháp bo v đ đm bo an toàn, chng hn như nm sát xung mt đt, ly cánh tay che phn đu, và gi chc phn c bng c hai tay cho đến khi rung chn dng hn. Không đng ca ra vào hoc gn ca s bng kính. Đ biết thêm thông tin và tài nguyên v Earthquake Warning California hoc đ đăng ký nhn bn tin t Earthquake Warning California, vui lòng truy cp earthquake.ca.gov.

 

Nội dung dành cho Bản tin

Ni dung sau có th được sao chép/dán và điu chnh cho phù hp vi email, bn tin hoc các phương thc giao tiếp khác mà t chc ca bn s dng. Hãy nh cung cp tên t chc vào nơi được ch đnh.

 

Năm 2020, California tr thành tiu bang đu tiên s dng h thng cnh báo đng đt toàn bang, hin có tên Earthquake Warning California. Người dân California có th tìm thy các tài liu, tài nguyên và tin tc mi nht liên quan đến h thng cnh báo đng đt đu tiên ca c nước được cung cp rng rãi cho người dân trên toàn tiu bang trên trang web earthquake.ca.gov.

 

[School Name] khuyến khích [staff/students and their families] chun b sn kế hoch t bo v bn thân trong trường hp xy ra đng đt. Đ thc hin công tác chun b, Cal OES khuyến khích người dân tham gia chương trình din tp Great California ShakeOut hng năm và năm nay, s kin s din ra vào ngày 21 tháng 10 sp ti. Cal OES cũng khuyến khích [staff, students, families, and volunteers] ti xung và bt ng dng MyShake App (min phí trên Apple App StoreGoogle Play cho thiết b di đng). Nếu bn nhn được cnh báo t MyShake, hãy luôn phn ng vi gi đnh rng rung chn sp xy ra và thc hin các bin pháp bo v như CÚI THP, CHE CHN và BÁM CHT.

 

[Name of School] s tham gia chương trình din tp Great ShakeOut bng cách [insert description of how your organization will be participating in the drill].

 

Đ đăng ký chương trình din tp Great California ShakeOut năm 2021, vui lòng truy cp www.shakeout.org/california.

 

Thông tin thêm v Earthquake Warning California

 

Cnh báo đng đt được gi ti người dân ti California theo ba cách chính min phí:

 

 • ng dng MyShake Appng dng gi cnh báo đến người dùng thiết b di đng. Người dùng s nhn được cnh báo đng đt trong khu vc ca h đi vi các trn đng đt d kiến có cường đ 4,5 tr lên. ng dng có trên Apple App Store hoc Google Play đ ti xung và hin s dng c tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Vi ng dng MyShake App, người dùng có th ly được thông tin có giá tr v mc đ rung chn mà mi người cm nhn được cũng như chia s thông tin v thit hi sau trn đng đt. Người dùng phi bt các dch v đnh v thì mi nhn được cnh báo đng đt.
 • Cnh báo Đng đt Android được t đng tích hp trong tt c các đin thoi Android mi và cp nht được s dng ti California. Người dùng Android s nhn được cnh báo đi vi các đng đt d kiến có cường đ 4,5 tr lên trong khu vc ca h. Cnh báo Đng đt Android s dng v trí chung ca đin thoi đ xác đnh đin thoi nào s nhn được cnh báo. Người dùng phi bt các dch v đnh v thì mi nhn được cnh báo đng đt.
 • Cnh báo Khn cp Không dây (WEA) là các tin nhn dng văn bn bng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được gi đến các thiết b di đng có chc năng WEA trong nhng tình hung khn cp. WEA có th được gi bi các nhân viên an toàn công cng ca tiu bang và đa phương, Cơ quan Thi tiết Quc gia, Trung tâm Quc gia v Tr em Mt tích và B bóc lt hoc Văn phòng Tng thng Hoa Kỳ. Các thiết b di đng có chc năng WEA s gi cnh báo đng đt đi vi các trn đng đt d kiến có cường đ 5,0 tr lên. Vì lý do này, Cal OES khuyến khích người dùng di đng s dng ng dng MyShake App ngoài WEA.

 

Khi bn nhn được cnh báo đng đt hoc bt đu cm thy rung chn, hãy nh thc hin bin pháp bo v, chng hn như cúi thp, che chn và bám cht cho đến khi rung chn dng li. Khi tìm cách che chn, hãy đm bo toàn thân ca bn bên dưới mt chiếc bàn chc chn, hoc nm xung gn mt bc tường trong nhà hay đ ni tht thp nào đó mà s không rơi đ vào người bn. Khi đang lái xe, hãy tt vào l đường mt cách an toàn và kéo phanh dng đ xe. Hãy nh tránh xa ca s, đ kính, cu vượt hoc các đ vt có th rơi đ vào bn.

 

Đ tìm hiu thêm v Earthquake Warning California, ng dng MyShake App hoc các tài nguyên cnh báo đng đt khác, vui lòng truy cp earthquake.ca.gov.

Bài đăng trên Mạng Xã hội

Ni dung sau có th được thiết kế và sao chép/dán ti các kênh mng xã hi đ khuyến khích người theo dõi ti xung ng dng MyShake App và tìm hiu v Earthquake Warning California. Bn cũng có th gn th Cal OES trong bài đăng ca mình (Twitter: @Cal_OES / Facebook: @CaliforniaOES).

 

 • Mùa thu này, [Insert School Name] rt vui khi được tham gia chương trình din tp Great #California #ShakeOut vào ngày 21 tháng 10 sp ti! Đm bo thiết b di đng ca bn có th nhn được các cnh báo #đngđt! Hãy ti xung ng dng #MyShakeApp trên Apple App Store hoc Google Play.
 • #Bncóbiết – #MyShakeApp được thiết kế đ phát cnh báo đi vi các trn #đngđt có cường đ 4,5 tr lên? Ti xung ng dng min phí này t Apple App Store hoc Google Play.
 • ng dng #MyShakeApp cung cp cnh báo ch vài giây trước khi có #đngđt đ bn có th thc hin bin pháp bo v trước khi rung chn xy ra. Tìm hiu thêm ti earthquake.ca.gov.
 • Hãy nh ti xung và bt ng dng #MyShakeApp khi tham gia din tp Great #California #ShakeOut vào ngày 21 tháng 10 năm nay! Tìm hiu thêm ti earthquake.ca.gov.
 • #Bncóbiết – Chương trình din tp Great California #ShakeOut năm nay s din ra vào ngày 21 tháng 10 sp ti đ giúp người dân California luyn tp cách che chn khi #đngđt xy ra! Hãy ti xung ng dng min phí này ngay hôm nay t Apple App Store hoc Google Play!
 • ngđt có th xy ra trong gi hc, nhưng đng đ đng đt khiến bn b bt ng! 👊 Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình din tp Great #California #ShakeOut và chun b sn sàng ti earthquake.ca.gov!

 

Hình ảnh trên các kênh mạng xã hội

Nhng hình nh sau được đnh c đ dùng cho Twitter (1200 x 675 pixel). Nếu bn mun kích c nh khác, vui lòng gi email ti earthquakeinfo@caloes.ca.gov.

 

 • (phn gi ch – hình nh dùng cho mng xã hi đang được thiết kế, nhưng s bao gm 5 hình nh cho b công c đi tượng chung và 3 hình nh nhm theo ngành cho mi b công c ngành)

Nhấp chuột phải vào một hình ảnh ở trên để lưu nó hoặc nhấp vào nó để phóng to nó.

Videos

Nhấp vào biểu tượng trên cùng bên phải để hiển thị danh sách phát video